FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित तथा नाता सम्बन्ध प्रमाणित

लाग्ने समय: 
एक दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख एवं प्रशासन शाखा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन
सेवा शुल्क: 
३०० |-
आवश्यक कागजातहरु: 

 १. सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन

२. न.पा. बाहिरका ना.प्र. पत्र भएमा बसाई सराई दर्ता प्र.पत्रको प्रतिलिपी

३. मृतकसंगको नाता प्रमाणित गर्नु परेमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

४. सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपी

५. नावालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपी

६. रितपूर्वक सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का

७. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो प्रति २|

   २ प्रति ।

८. पेन्सनरको हकमा पेन्सन पट्टाको फोटोकपी